ستاره شناسی (نجوم)

اصفهان در روزگاری که تاریخ و افسانه از هم جدا نبود در روزی بنا گذاشته شد که خورشید قدم به خانه برج قوس در دایره العروج میگذاشت و منجمان هاله شهر را در برج اذر میدیدند.نماد اصفهان یاداور صورت فلکی قوس است.موجودی نیم اسب نیم انسان با کمانی در دست . اصفهان یک شهر کویری است و معیشت مردم شهر در گرو کشاورزی بوده است و خود کشاورزی وابسته شدید به بارندگی و خشک سالی داشته است .باران ماه اذر و خشکسالی مرداد ماه .سرنوشت یک سال شهر وابستگی شدید به کشمکش بین دو ماه یعنی بین صورت فلکی ماه اذر یا نیم تنه اسب بر صورت فلکی مرداد ماه یا همون شیر .به مرور این کشمکش باعث جایگزینی نیمتنه شیر به جای نیم تنه اسب در نماد اصفهان شد