زایمان طبیعی یا سزارین؟

سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است به طورمتوسط، ۱۰ درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود.برخی متخصصین علت افزایش گرایش زنان به انتخاب سزارین، فرار از درد زایمان است. اما عمل سزارین خود با درد فراوان همراه است و عواقب منفی متعددی نیز به همراه دارد.به گفته برخی متخصصین بارزترین علت انتخاب سزارین پیشرفت پزشكی و تكنولوژی می باشد كه در مواقع خطر برای مادر و جنین مفید واقع می شود .برای مثال خطرات عمل جراحی برای مادر خیلی كاهش یافته است (به علت امكانات بیهوشی، انتقال خون و آنتی بیوتیكها). مراقبتهای نوزادی نیز پیشرفت كرده و خطرات سزارین برای نوزاد نیز كاهش یافته است. همچنین روشهای بهتری برای تعیین سلامت جنین در حین دردهای زایمانی وجود دارند. بنابراین بامشاهده علایم خطر برای جنین و یا مادر در حین دردهای زایمانی می توان فوراً او را سزارین نمود.متأسفانه برخی از پزشكان به خاطر اینكه ریسك یك زایمان مثلاً با دستگاه (واكیوم و یا فورسپس) را متحمل نشوند فوراً بیمار را سزارین می كنند و البته هزینه بیشتری نیز صورت می كنند .علت دیگر افزایش تعداد سزارین، خود بیماران هستند. متأسفانه برخی از خانمها سزارین را مثل یك پدیده مد می پندارند و فكر می كنند كه هر كس مدرن…