بیوگرافی حسن دایمی

حسن دائمی پیر مردی 76 ساله 33 هزار کیلومتر را در جاده های ایران رکاب زده وی در زمینه تلاش ورزشی 100 مدال رنگارنگ کشوری را کسب کرده است و این مدال ها را بخاطر ارادت به امام رضا(ع) به موزه ایشان هدیه کرده است وی تاکنون با دوچرخه اش همه شهر های ایران را زیر پا گذاشته و خاطرات او در کتابی بنام مرد جاده های ایران نگاشته شده است