شهر تاریخی عقدا

در راه نائین به یزد به فاصله 74كیلومتر از نائین نخستین شهر بزرگ عقدا است كه نامش در كتب تاریخ یزد برده شده و همواره سرحد و حدفاصل میان نائین و یزد شمرده شده است .عقدا از مضافات و توابع یزد است و احداث آن را به عقدار نامی از سرهنگان یزد گرد منسوب دانسته اند .صاحب جامع مفیدی نوشته است: (و او را سه سرهنگ بود ... و عقدار در بیستفرسخی یزد قناتی جاری كرده ، قلعه ودیعی ساخت و آن را به عقدار مرسوم نمود.و خود مطلبی است كه از تاریخ یزد جعفری و تاریخ جدید اخذ شده است .نكته تازه ای كه در تاریخ جدید یزد دیده می شود این است كه می نویسد و عقدار عقدا بساخت كه به ده گبر آن مشهور است.اطراف عقدار بیست ده قرار دارد كه عده ای در پهنه بیابانی وعده ای در دامنه كوه های نزدیك به آن است .جمعیت عقدا را شش هزار نفر شمرده اند .در عقدا آثار تاریخی بسیاری وجود دارد . بدین شرح است :در كتاب جامع مفیدی جلد 3 صفحه 559 آمده است كه امیر شمس الدین محمد متوفی سال 733 رباطی در عقدا ساخته و موقوفاتی بر آن مقرر نموده و نیز در همان كتاب صفحه 489 آمده است میرزا محمد امین ولد خواجه علی ، كاروانسرایی در قصبه ی میبد و دیگری در قریه عقدا به استحكام تمام ساخت وسنه 1067 به پایان رسانید اما در حال حاضر رباط و كاروانسرایی به این نامد در عقدا وجود ندارد و معروفترین كاروانسرای…