كاشت سبزی در باغچه

در روش كاشت كرتی كه بیشتر مرسوم است بعد از آماده كردن آن و تصفیه (خاك) كردن آماده ی كاشت است . اما توجه كنیدبذر را بطور یكنواخت ومساوی در همه ی جای آن پخش كنیم برای این كار كرتها باید كوچك باشد اما اگر كمی بزرگتر باشد به صورت مساوی تقسیم میكنیم و هر بذری را به آن قسمت از زمین اختصاص می دهیم . زمین را با خطهای فرضی به دو قسمت مساوی تقسیم میكنیم بهتر است قبل از آن تخته ای را روی خاك قرار دهیم تا گودالی بوجود نیاید . وقتی بذر را می كارید اگر بذرها زیاد بیایند بهتر از آن است كه كم بیاید یعنی با تراكم كم بكارید یك دور تمام آن قسمت رابپاشید سپس اگر بذری داشتید دوباره پاشی كنید . به خاطر داشته باشید كه عمق بذری كه شما می خواهید بكارید هر چند برای سبزی مختلف متفاوت است اما به خاطر اینكه بذرها از سبزشدن یكنواخت و خوبی برخوردار باشند باید نیم سانتی متر روی بذر ها پوشانده شود چون ذخیره ی غذایی بذرها ی سبزی آن قدر زیاد نیست كه بتوانید عمیق بكارید اما وقتی ماسه و كود دامی را مخلوط میكنیم تركیب خوبی برای بذر ها خواهیم داشت . اكنون روی بذرها را با ماسه وكود دامی می پوشانیم سپس برای چسبیدن بذر به خاك باید غلطك بزنیم یا با تخته بفشاریم . این كار باعث می شود مورچه ها نتوانند به بذر ها حمله كنند ؛مرحله ی بعدی آبیاری است ؛سعی كنید…