کشت پنبه

با توجه به اینکه زمین های شور زمین های سنگین با بافت ریز می باشد و این ازخصوصیات زمین های شور می باشد عملیات شخم با صرف انرژی زیادی انجام می گردد و زمین شخم شده چنانچه در مناطق خشک و نیمه خشک قرار داشته باشد به علت کمبود گیاه خاک ایجاد کلوخه های بزرگ می نماید. برای رفع این نقیصه می بایست برای حفظ خواص فیزیکی خاک حتی المکان بقایای کشت قبل را تماما با شخم به زیر خاک نمود و شخم را در زمان گاورو بودن خاک انجام داد وهمچنین از کودهای دامی به مقدار کافی استفاده نمود. می بایست در ایام نکاشت (آیش زمین ) را به حال خود رها نکرد بلکه هر چه سریعتربعد از برداشت محصول با اجرای شخم به تخریب لوله های کاپیلاری کمک نمود تا بر اثر تابش آفتاب و تبخیر آب از خاک خصوصا در فصل تابستان نمک سطح العرض زیاد نگردد.در هنگام بارش باران می بایست از سیلابهای حاصله جهت شستشوی نمک خاک زراعی حد اکثر استفاده نمود . روشهای کاشت در زمین های شور با توجه به اینکه ورود نمک با آب آبیاری و خروج نمک در هنگام زه کشی می بایست مساوی باشد تا نمک سطح العرض زیاد نگردد پس روشهای کاشت و سپس آبیاری را مورد بررسی قرار می دهیم و نهایتا بهترین روش کشت رابرای زمین های شور پیشنهاد میگردد. عملیات آماده سازی زمین برای کشت پنبه از اواخر اسفند ماه شروع و با انجام شخم سطحی…