بذر گواهی شده

بذر گواهی شده ، بذری است که دارای یک سری سیرتکاملی شده ژنتیکی است که باید یک مسیری برای تولید آن طی شود. اما بعد از اصلاح بذر و تکثیر آن در مزارع پرورشی در مرحله بعد بذر گندم را برای تکثیر به مزارع مادری برده می شود تا پس از تکثیر ضدعفونی و پوجاری شده و به بذر گواهی شده تبدیل می شود. بذر گواهی شده بذری است عاری از هرگونه علف های هرز ، آفات بیماری ها ، عاری از دانه های شکسته و کاه و... باشد به عبارتی دیگر بذری که تمیز و بدون هر گونه از ناخالصی ها و با استاندارد باشد. در استان خوزستان حدود 80 هزار تن بذر گواهی شده ، 6 هزار تن بذر مادری و 300 تن بذر پرورشی مقام نخست در تولید بذر گواهی شده را در کشور دارد. 25درصد بذر کل کشور در استان خوزستان تولید و تکثیر می شود.