گواتر چگونه است؟؟

به بزرگ شدن غده تیرویید گواتر گفته میشود. در بعضى از بیماران گواتر میتواند همراه با كم كارى و یا پركارى تیرویید باشد. بزرگ شدن غده تیرویید هم میتواند به صورت تولید گره هایى در غده تیرویید و یا افزایش حجم تمام بافت تیرویید باشد. تیرویید در قسمت تحتانى قدامى گردن و در جلوى تراشه قرار دارد. تییروید از نظر ظاهرى شبیه پروانه بوده و از دو لوب راست و چپ كه با یك بافت ظریف به هم متصل هستند تشكیل شده است. در حالت عادى غده تیرویید قابل لمس و مشاهده نیست ولى اگر بزرگ شود و حالت گواتر بگیرد قابل لمس خواهد بود. غده تییرویید وظیفه ترشح هورمونهاى تیرویید از جمله تیروكسین (T4) و ترى ایودو تیروكسین (T3) را دارند. این هورمونها در تنظىم متابولیسم بدن نقش دارند. انواع گواتر: ١- گواتر ساده ( بدون گره ): تمام بافت غده بزرگتر از حد معمول است. دلایل متعددى میتوانند باعث این حالت شوند كه مهمترین عوامل ایجاد این نوع گواتر بصورت زیر است: - بیمارى گروز : یك بیمارى اوتو ایمون تیرویید است كه باعث افزایش ترشحات هورمونهاى تیرویید به خون میشوند. - تیروییدیت ( عفونتهاى تیرویید): در زمینه عوامل متعدد از جمله عفونتهاى ویروسى رخ میدهند. - كمبود یود در مواد غذایی - بعضى از داروها از جمله لیتیوم میتوانند باعث ایجاد گواتر شوند. - عوامل خانوادگى ٢- گواترهاى…