کشاورزی و دام کویر

اقتصاد مناطق کویری بر دامداری و کشاورزی است یکی از مناطق کویری ایران که برپایه ریگ و شنزار بنا نهاده شده است منطقه کویری ریگان است با توجه به خشکسالی های مداوم در این منطقه دامداری رونق بیشتری دارد به خصوص پرورش شتر طبق آمار بدست آمده در منطقه کویری ریگان 2500نقر شتر نگهداری می شود. در ریگان باتوجه به شرایط اقلیمی دوگونه محصولات کشاورزی خرمای مضافتی و مرکبات دیده می شود. محصولات زراعی این منطقه وسمه ، حنا ، پیاز ، حبوبات است و محصولات جالیزی ، سبزیجات دیده می شود.در منطقه ریگان کشاورزان با توجه به نبود آب از سیستم های آبیاری تحت فشار استفاده می کنند . سالانه 1800 هکتار مزرعه گندم و به ازای هر هکتار 2.5 تن محصول برداشت می شود . در سالهای اخیر احداث گلخانه و محصولات گلخانه ای باعث رونق کشاورزی در این منطقه شده است. کاری از طاهره عرب نژاد