اختلالات غده تیروئید

غده تیروئید پروانه ای شکل بوده و در قسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد. این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که خود از دو لوب تشکیل شده است البته در قسمت مرکزی دارای بخشی به نام لوب هرمی بوده که سبب اتصال دو لوب تیروئیدی به یکدیگر می‌گردد. فعالیت این غده برای ادامه حیات انسان ضروری است، این غده هورمون های بسیار مهمی مانند تیروکسین، T3 ،T4 و غیره را تولید می کند. واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین‌های کلوئیدی را داریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید می‌باشدو دارای چهار عملکرد اصلی می‌باشند: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون های تیروئیدی و ترشح هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون این غده هم در متابولیسم بافت‌ها نقش دارد. هورمون‌های تیروئیدی شامل تترایدوتیرونین یاT4، تری یدوتیرونین یا T3و RT3تری یدوتیرونین معکوس می‌باشد لازم به ذکر است که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید سنتز می‌شود. ازهورمون‌های تیروئیدی ذکر شده T4 به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما T3 بیشترین فعالیت را داراست و RT3 کمترین مقدار را داراست. نحوه سنتز T3،4T: در ابتدا ما اتصال ید به تیروگلوبین را به واسطه آنزیم…