بازی سنتی چوب چیلک

در این بازی دو گروه مقابل هم قرار می گیرند . یک گروه ابتدا یک تکه چوب را که روی دو تکه سنگ قرار دارد به هوا پرتاب کرده و بعد با چوب دیگر به آن ضربه می زنند تا هنگامی که چوب در هوا معلق است افراد گروه مقابل می توانند با چوب هایی که در دست دارند به آن ضربه زده و آن را به سمت همان دو تکه سنگی که چوب از روی آن بلند شده هدایت کنند . مسافت میان دو تکه سنگ و چوبی که روی زمین افتاد با یک تکه چوب دیگر اندازه گرفته و به همان مقدار امتیاز در نظر گرفته می شود . بعد جایگاه هر دو تیم عوض می شود و حالا تیم دیگر می تواند چوب را به هوا پرتاب و ضربه بزند .