بازی سنتی کل کله

381
10 مهر 1394

برای انجام این بازی بازیکنان به دو دسته مساوی تقسیم می شوند، 20 تا 30 متر از یکدیگر فاصله می گیرند، هر دسته یک قطعه سنگ به ارتفاع تقریبی 30 سانتی متر به صورت قائم در زمین می نشانند و درکنار آن مستقر می شوند و بر حسب توافق طرفین یک دسته بازی را آغاز می کند. فرض می کنیم اول دسته A شروع کند در این صورت هر کدام از آنها حق دارند با قطعه سنگی که در مشت دارند کِل دسته B را هدف قرار داده و سنگ به سویش پرتاب کنند. بعد از اینکه افراد دسته A هر کدام یک سنگ به سوی کِلِ دسته B انداختند، دسته B نیز هرکدام یک قطعه سنگ به کِلِ پرتاب می کنند. هر دسته که موفق به زدن کِلِ دسته دیگر شود بایدخود را به دسته مقابل ملحق کند و هرکدام یک سنگ به سوی کِلِ باقیمانده پرتاب کنند. آخرین کِلِ که دومین کِل می باشد هر دسته ای که بزند برنده اصلی دور اول بازی به شمار می رود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x