بازارشهر جدید اندیشه

شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. این شهر دارای ۶ فاز می‌باشد و در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد.بازار شهر اندیشه قرار بود که کلانشهرها با برنامه و توسعه باید افزایش یابند و از گسترش بدون ضوابط باید جلوگیری می شد، گفت: امروز ۲ نمونه تضاد در شهرستان های غرب تهران را شاهد هستیم؛ شهرستان قدس که طی سی سال گذشته از ۹۰۰ نفر و امروزه حدود چهارصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و تمرکز جمعیتی بسیار زیادی در این شهرستان شاهد هستیم اما در مقابل شهر جدید اندیشه که کیفیت قابل قبول برای زندگی را داراست روبرو هستیم که این نمونه تضاد در یک منطقه است. وی در مورد هویت بخشی شهرهای جدید اظهار داشت: باید در سازمان های مهندسی و شهرسازی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا شاهد شهرهای جدید و با هویت باشیم و این اقدامات علاوه بر اینکه در زندگی مردم تاثیر دارد می‌تواند منجر به جذب سرمایه گذاری در این مناطق شود. همانطور که شهر جدید اندیشه را با انضباط شهری می توان به عنوان یک هویت معرفی کرد و حس همبستگی جمعی را در بین مردم این شهر ایجاد کرد. خاطرنشان می گردد بازار ایرانی- اسلامی شهر جدید اندیشه در شهریورماه سال ۱۳۹۰…