حیات دریایی مرجان ها

قرآن کریم قرنها پیش پرده از اسرار شگفت دریا همچون تاریکی اعماق دریا(سوره نور،آیه 40) برداشته است.شگفت انگیز است که در عمق دریا نیز حیات وجود دارد.جالب اینکه دانشمندان امروز،معتقدند که نخستین حیات در اعماق دریاها پیدا شده است،به همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از آب می دانند.از جمله موجودات دریایی که به مدد حیات بخش بودن آب دریا توانسته زیستگاه موجودات زنده دریایی دیگر باشدو همچنین در حیات بخشی به اعضای از دست رفته انسان مرهم زخم باشد ،مرجان ها هستند.در حال حاضر دریای خلیج فارس جایگاه مناسب برای رشد مرجان هاست .از شگفتی خلیج فارس این است که زیستگاه زیباترین جانوران دریایی است.بر این اساس است که رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند:نگاه کردن به دریا عبادت است. مرجان چیست؟در میان اقیانوس های جهان یکی از غنی ترین فرم های تنوع زیستی را در ساختارهای زنده ای می یابیم که مرجان نام دارد.آبسنگهای مرجانی که به ظاهر شبیه صخره هایی بی جان می باشند،در واقع جوامع زنده ای هستند که تنوع بالای موجودات ساکن آنها را کمتر اکوسیستمی می توان شاهد بود.مرجان ها ،جانورانی گیاهی شکل و استوانه ای از رده کیسه تنان هستند و اغلب دسته جمعی زندگی می کنند.در بالای استوانه،سر آنها قرار دارد و در پایین،صفحه ای پهن وجود دارد که به آن صفحه پایی…