کوسه گاوی

بر اساس جدیدترین تحقیقات به عمل آمده، کوسه های گاوی خطرناک ترین کوسه های جهان، محسوب می شوند. به این علت که این موجودات آبزی، مهاجم ترین گونه های کوسه ها به شمار می آیند و معمولاً در سواحل گرمسیر، در قسمت هایی که افراد به شنا می پردازند، به شکار می روند. با این حال، کوسه های گاوی عظیم الجثه در آبهای سراسر جهان، و در آبهای گرم و کم عمق اقیانوس ها وجود دارند. حتی تصور می شود آنها به رودخانه ها (آب های شیرین) راه پیدا می کنند. گفته می شود که در کل، انسانها شکار مطلوبی برای این کوسه ها محسوب نمی شوند. به اعتقاد دانشمندان، کوسه های گاوی به این علت به تعقیب انسانها می پردازند که آنها را ماهی هایی بزرگ تصور می کنند یا آنها را به عنوان صیدهای مورد نظر خود اشتباه می گیرند. این کوسه ها، تقریباً همه چیز می خورند، ولی شکار مورد علاقه شان، عمدتاً ماهی ها هستند. گاهی اوقات نیز به شکار و خوردن دلفین ها و لاک پشت های دریایی اقدام می کنند. آنها هم در روز و هم در شب شکار می کنند و قبل از حمله ور شدن به شکار مورد نظر خود، ابتدا با سر خود به آن ضربه می زنند. این عادت ضربه زنی با سر به همراه ضربات محکم و سریعی که با پوزه خود به شکارشان وارد می آورند توأم با شخصیت عبوس و تندشان باعث شده که صفت کوسه های گاوی برای آنها در نظر گرفته شود.…