قیصریه ابراهیم خان

قیصریه ابراهیم خان د ردوره قاجاریه و باالهام از دوره صفویه ساخته شده است ، قیصریه عمل تهویه و نور رسانیو تنظیم فضا را انجام می داده است. طول بازار ابراهیم خان 100 مت و درمیانه آن قیصریه بنا نهاده شده است . به طورکلی سردرها شاخص های مربوط به خود دارد . تزئیناتی از قبیل گچ بری ، مقرنس کاری و کاشی کاری در این بازار دیده می شود. سر در ورودی در ضلع غربی قیصریه ابراهیم خان واقع شده و دارای طاق‌بندی، تزیینات کاشی و حجاری بر سنگ یکپارچه‌است. بر بام سردر جایگاه ساعت قرار دارد که در سال‌های بعد به مجموعه افزوده شده‌است......