رنگ قرمز

رنگ قرمز گرمترین رنگها می باشد. قرمز به عنوان مادر رنگها در نظر گرفته می شود. در تعدادی از زبانها ، كلمات قرمز و رنگی مترادف هستند. و در برخی زبانهای دیگر، قرمز و زیبا مترادف هستند. رنگ قرمز رنگ انتخابی بیشتر روانشناسان برون گرا و یكی از گزینشهای ویژه مردان می باشد. در حالت منفی رنگ قرمز، مفهوم خشم و عصبانیت را می رساند. در چین قرمز رنگ خوشبختی و شادمانی می باشد. عروسها در شرق قرمز می پوشند. در حالیكه رنگ قرمز در آفریقای جنوبی رنگ سوگواری و عزا می باشد. در روسیه بلشوویكها از پرچم قرمز زمانی كه تزار روس را سرنگون كردند استفاده نمودند.ینابراین قرمز مرتبط با كمونیسم می باشد.در بسیاری از پرچمها از رنگ قرمز استفاده شده است.قرمز رنگ سه شنبه می باشد.قرمز گلی سمبل عشق آتشین می باشد. حلقه های یاقوتی در دست چپ انداخته می شوند. قرمز رنگ سیاره مریخ می باشد.این سیاره معروف به خدای جنگ می باشد.و نیز این رنگ نشان دهنده خطر و آتش سوزی می باشد. بدن ما با راههای مختلف توسط طول موجهای متفاوت نور تحت تاثیر قرار می گیرد.نور قرمز بزرگترین طول موج و كمترین فركانس را دارد.نور قرمز باعث تحریك قلب و گردش خون می شود.در واقع رنگ قرمز احساسات ما را تحریك و گردش خو ن را فعال میكند. رنگ قرمز مرتبط با عشق، انرژی،گرما،حادثه،خوش بینی،عشق…