نیزه ماهی

نیزه‌ماهیان (Istiophoridae) نام خانوادهٔ بزرگی از ماهی هاست که نوع بلند آن تا ۴ متر طول دارد و پوزه‌ای نیزه مانند دارد. بدن این ماهیان طویل و کم و بیش از دو پهلو فشرده‌است. آرواره بالا طویل شده‌است و به صورت یک نیزه دراز درآمده‌است که مقطع عرضی گرد دارد. دهان قابل بیرون زدن نیست و دندان‌های ظریف و سوهان مانند در هر دو آرواره وجود دارد. منفذ آبششی وسیع و غشاهای آبششی به هم ملحق شده‌اند، اما از ناحیه گلو آزاد هستند. هیچ خاری بر روی کمان‌های آبششی وجود ندارد، رشته‌های آبششی شبکه مانند هستند. دو باله پشتی دارند که نزدیک یکدیگر قرار گرفته‌اند، باله پشتی اول بسیار بزرگ تر از باله دوم است. دو باله مخرجی نیز دارند، باله مخرجی دوم از باله اول کوچک تر است و از اندازه و شکل به باله پشتی دوم شباهت دارد. باله پشتی و مخرجی اول می‌توانند به سمت عقب برگردندو در داخل شیارهایی قرار گیرند. باله‌های سینه‌ای داسی شکل هستند، باله‌های لگنی شامل یک یا دو شعاع هستند که به یک خار ملحق شده‌اند. باله دمی بزرگ، قوی و دو شاخه‌است که یک زوج کیل در هر طرف در مجاورت قاعده آن دیده می‌شود. یک بریدگی کوچک کم عمق بر روی نیم رخ‌های بالایی و پایینی ساقه دمی وجود دارد. خط جانبی همواره به خوبی مشخص است(به اثتثنای نمونه‌های بزرگ گونه‌های ماکایرا…