لباس های ضد اشعه X

برای کسانی که دائماً با X-Ray سر و کار دارند، سختی کار و خطر ارتباط با اشعه ایکس و آسیب آن به بدن مشکلی مهم است. طبق استانداردها شخص باید لباس های پزشکی، دستکش ها و محافظ ها و عینک های آزمایشگاهی از سرب سنگین را پوشیده و دائماً در هنگام عکس برداری باید از اتاق خارج شوند تا با منبع اشعه به حد کافی فاصله داشته باشد. بعد از سال ها تحقیق لباسی نانوکامپوزیتی ساخته شد که نه تنها X-Ray بلکه جلوی تشعشعات هسته ای (اشعه گاما، ذرات آلفا و ذرات بتا) را نیز می گیرد. این لباس ها به خوبی لباس های استاندارد سربی هستند اما برعکس آنها انعطاف بالایی دارند و پوشیدن آنها بسیار آسان است. در این لباس ها از پلیمرهای فوق سبک استفاده شده است. این لباس ها در برابر مواد شیمیایی و بیولوژیکی خطرناک و مهلک، غیرقابل نفوذ هستند.