بازی محلی گرگم و بره می برم

بازی محلی گرگم و بره می برم! نام بازی: گرگم و بره می برم نام محلی: گرگم و بره می برم اهداف کلی: سرعت در انجام عمل ها و عکس العمل ها، رشد جسمانی و اجتماعی اهداف جزیی: پیروی از حرکت سرگروه، آشنایی با مفاهیم ستون، ترتیب، انضباط تعداد بازیکن: 8 الی 15 نفر سن بازیکنان: 7 الی 12 ساله ابزار لازم: ندارد محوطه بازی: مکانی مانند حیاط مدرسه شرح بازی: ابتدا بازیکنان، دور هم جمع شده و از میان خود یکی را به عنوان گرگ و یکی را به عنوان گوسفند تعیین می کنند. بقیه به عنوان بره پشت سر گوسفند، در حالی که دو دستی از کمر یکدیگر گرفته اند، تشکیل یک ستون مرتب را می دهند. گرگ در مقابل گوسفند، به طور روبرو، ایستاده است. بازی با خواندن عبارت زیر، تؤام با انجام حرکات موزون مربوط به عبارت اجرا می شود. بره ها: ننه من گرسنمه (هماهنگ و همصدا) گوسفند: صدا نکن، گرگ اومده (با حالت هیس!) گرگ: گرگم و بره می برم (با دستهای باز) گوسفند: تا جون دارم نمیذارم (با زدن دست بر سینه) گرگ: چنگال من تیزتره (با پنجه کردن دست ها) گوسفند: دنبه ی من لذیذتره (با لرزاندن دستها) گرگ: بابام میگه دنبه بیار (با اشاره به پشت) گوسفند: دنبه ندم چی می کنی؟ (با دستهای گره کرده؟) گرگ: خورد و خمیرت می کنم دنبه به جونت می کنم.... جست و خیز کنان جواب می دهد و حمله را شروع می کند، در این حال گوسفند…