بازی محلی قاچان قاچان

چند نفر با هم دایره ای را تشکیل داده و به بازی مشغول می شوند این بازی نیز یکی از بازیهای مفّرح و پرتحرک دختران و پسران روستاهای آذربایجان غربی است در این بازی سرعت عمل و تیزهوشی از ارکان اساسی و اصول اولیه نزد بازیکنانش محسوب می شود . بازی محلی و سنتی آذربایجان برای کودکان در مسیر آماده سازی جسمی و روحی و پرورش هوش و اندیشه آنان است . درست برخلاف بازیهای انفرادی امروزی که کودکان را در خلوتگاه ساکت و سرد و برون تحرک خویش فرو برده و آنها را از جامعه و گروههای جمعی بازمی دارد همین بازیها هستند که کودکان را برای انتخاب ، حرکت و تعریف درست روابط اجتماعی آماده ساخته و راهگشای زندگی آنها در آینده دور و نزدیک می گردد .