مرکز آفرینش های ادبی قزوین

مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری قزوین را می توان یکی از کانون های فعال ادبی در استان به شمار آورد.این مرکز که در دو زمینه شعر و ادبیات داستانی پذیرای علاقه مندان قزوینی است می کوشد تا با برپایی کلاس های اموزشی و کارگاه های تخصصی چراغ شعر و ادبیات داستانی در استان را روشن نگه دارد.به گفته مسئولین این نهاد آثار برتر در هر دو رشته شعر و داستان در قالب کتاب منتشر خواهد شد؛تا از یک سو مخاطبین استانی و کشوری بیشتر با توان شاعران و داستان نویسان قزوینی آشنا شوند و از سوی دیگر انگیزه ای باشد برای هنرجویان جوان برای ادامه مسیر خویش در خلق شعر و داستان.