پشت صحنه مجموعه انیمیشن دیرین دیرین

«علی درخشی» به ۵۵ آنلاین می گوید فکر و ذهنش چنان درگیر دشواری های پروژه انیمیشن روتین شده که با آن زندگی می کند و حتی در شب ها هنگام خواب هم رویای «دیرین دیرین» را می بیند.