تلاش پلیس پرو برای دستگیری پنگوئن سرگردان

س از آن که ساکنان یکی از شهرهای پرو یک پنگوئن را مشاهده کردند که وسط خیابان بین اتومبیل ها راه می رود، با مرکز امداد تماس گرفتند. ماموران پلیس پس از رسیدن به محل حادثه متوجه شدند با یک پرنده پرخاشگر مواجه هستند که چند دقیقه قبل یک سگ را نیز گاز گرفته است. آنها با سختی توانستند پنگوئن سرگردان را بازداشت کنند و به او غذا بدهند.