به آتش کشیدن پمپ بنزین برای کشتن یک عنکبوت

مردی که هنگام سوخت گیری قصد داشت تا یک عنکبوت را با شعله فندک بسوزاند، جایگاه پمپ بنزین را به آتش کشید.