مرگ دلخراش کودک فداکار در مکه +۱۸..!

مرگ دلخراش کودک فداکار در مکه +۱۸..! HD..ویدئو این فاجعه را بارها و در نسخه های مختلف در این کانال مشاهده کرده اید..این بار دقیق تر کودکی را مشاهده کنید که هنگام رخ دادن حادثه به طرز عجیبی مادرش را هل میدهد تا از جانش محافظت کند ولی خود از بین می رود....کودک فرشته فدارکار..معجزه...روحش شاد.....!!