شبیه سازی زندگی در مریخ آغاز شد!

گروهی از داوطلبان که به استخدام ناسا در آمده اند زندگی در اتاق گنبدی شکلی در نزدیکی یک آتشفشان غیرفعال در هاوایی را با هدف شبیه سازی زندگی در مریخ آغاز کردند. (دوبله فارسی است)