سفره ماهی های برقدار

از میان گونه های برقدار ( سفره ماهی برقدار ) با نام فارسی ( سپر ماهی برقدار ( که گونه ای بسیار معروف است می تواند تا 100 ولت برق تولید کند که برای متوقف کردن قلب انسان کافی است. گونه های بزرگ سفره ماهی برقدار توانایی تولید برق تا 200 ولت هم دارند که از این نیروی الکتریکی آزاد شده برای شکار, دفاع , فراری دادن مزاحمین , جهت یابی و ارتباط با سایر سفره ماهی برقدار استفاه می کنند. سفره ماهی برقدار فاقد خار سمی بوده و بر روی دم آنها هیچ خار سمی وجود ندارد. ارگانهای التریکی که ( الکتروسیت ) ( Electrocytes ) نامیده می شوند,صورت عصب یا عضله الکتریکی در بدن این جانور وجود دارد که تعداد زیادی از این الکتروسیتها در بدن هر گونه در کنار هم چسبیده شده است. هر ارگان یا سلول الکتریکی شبیه به یک پیل الکترو شیمیایی عمل کرده و توانایی تولید 15/0 ولت برق را دارد که در مجموع همه این الکتروسیتها با هم می توانند انرژی الکتریسیته زیادی را تولید کنند. در سفره ماهی برقدار, این سلولها در حدود یک ششم وزن این جانور را تشکیل می دهند و در طرف سینه جانور , در دو طرف باله سینه ای و سر جانور و شبیه ب یک صفحه یا بشقاب قرار گرفته اند که به محض تماس با پوست این جانور انرژی التریکی آزاد شده و سبب شوک ,بیحسی,فلجی و نهایتا مرگ می گردد. بایستی توجه داشت که هر چه اندازه…