خوردن تخم پرنده توسط مار

یک مار از نبودن مادر پرنده استفاده کرده و تخم پرنده را درسته قورت می دهد و پس از هضم شدن پوسته تخم پرنده را بر می گرداند.