خوردن تخم پرنده توسط مار

505
09 مهر 1394

یک مار از نبودن مادر پرنده استفاده کرده و تخم پرنده را درسته قورت می دهد و پس از هضم شدن پوسته تخم پرنده را بر می گرداند.

حیواناتمارپرندهحیات وحشگونه های جانوریوحشی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x