زنبور بزرگ استرالیایی

نمونه ای از زنبور های عسل وجود دارند که بزرگتر از زنبورهای معمولی هستند .این نوع زنبور ها در بیابان های استرالیا زندگی میکنند که در این منطقه گل چندانی نمیرویند و به همین دلیل شمار چندانی از زنبور ها دیده نمیشود.زنبورها برای حفاظت از فرزندان خود ده دهلیزهایی در داخل خاک ها حفر میکنند.اجتماعات زنبورها بطور هماهنگ صورت میگیرد.و دهلیزها مانند هم هستند و اشتباه پیش می اید که زنبوری ورد دهلیزی دیگر شود و باعث جنگ بین زنبورها گردد.منطقه تقریبا خالی از زنبور نر میباشد زیرزیرا در جنگی که پیش گرفته شده از بین رفته اند و در خانه ها زنبور ماده وجود دارد.زنبورهای نر برای بدست اوردن به زنبور ماده با هم جنگیده و با نیش زدن قبل از بیرون امدن زنبورهای ماده از لانه تمام زنبورهای نر از بین رفته اند.