سوسک های شگفت انگیز قرمز ژاپنی!

انسان ها، حشرات را به عنوان موجوداتی سرد در نظر می گیرند که بر تعدادشان تکیه دارند تا اندکی از آنها بتوانند از سن کم به بلوغ برسند. ولی بسیاری از حشرات بر سر این عقیده با هم در رقابت اند. حشره شناسان آنها را; حشرات والدینی; نامیدند زیرا یک یا هر دو والد از بچه ها مراقبت می کنند. یکی از این حشرات که از بچه های خود مراقبت می کند، سوسک قرمز ژاپنی است. مانند سایر حشرات، این سوسک ها، شش پا، دو آنتن و دو چشم دارند و بدنشان از سه قسمت سر، سینه و شکم، تشکیل شده است. طول بدن بالغ آنها به 18 میلی متر می رسد. آنها قرمز هستند و بر پشت خود 4 خال مشکی دارند. با وجود این رنگ قرمز آلبالویی، این سوسک ها یک زندگی کند را دارا هستند. بیشتر آنها نزدیک درختانی که میوه ی خاصی شبیه آلوچه میدهند، زندگی می کنند. میوه ای که مادرها بچه هایشان را با آن تغذیه می کنند. این سوسک ها دور این درختان جمع می شوند و گاهی اجتماع چند صد تایی دارند. آنها بدون این که حرکت کنند و یا چیزی بخورند در این حالت می مانند. دانشمندان معتقند آنها برای 10 ماه و یا شاید حتی برای 2 سال در این حالت می مانند. همه چیز زمانی که درخت میوه می دهد تغییر می کند. سوسکها در این زمان جفت گیری می کنند و بعد از جفت گیری ماده ها از درخت پایین می آیند و 5 تا 15 متر از درخت فاصله می گیرند و چاله…