تلویزیونهای دیجیتال و چگونگی نصب

‫ ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﻦ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺼﻮﯾﺮ را‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.‬ ‫1. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺒﺪل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻮﺟﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮﯾﺪ.‬ ‫2. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﯿﻮﻧﺮ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﯿﺮاً وارد ﺑﺎزار‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.‬ ‫ ‫ ست تاپ باکس یا مبدل که میتواند داخلی یا خارجی باشد، دستگاهی است که سیگنال ارسال شده از فرستنده دیجیتال را به فرمت قابل نمایش روی تلویزیون تبدیل می نماید. بر خلاف سیستم آنالوگ که بدون نیاز به دستگاه مبدل، می توان شبکه ها را مشاهده کرد، در سیستم دیجیتال وجود چنین مبدلی، ضروری است. حال اگر این مبدل خارجی باشد( شبیه یک دستگاه DVD خوان) به آن اصطلاحاً مبدل (ست تاپ باکس) گفته میشود در غیر اینصورت، سازندگان تلویزیون می توانند چنین مبدلی را داخل تلویزیون تعبیه کنند. قابل ذکر است که نوع دوم متناسب با سیستم…