زندگینامه آیت الله حاج شیخ محمود فرساد

حضرت آیت الله حاج شیخ محمود فرساد اردکانی یزدی فرزند حاج شیخ علی اکبر اصغرمجدالعلماء اردکانی و متخلص به فرساد از عالمان و شاعران یزد در سده چهاردهم قمری و از نوادگان دختری ملا محمداسماعیل قزوینی و حاجی بابا قزوینی می باشد. محمود هنگام بازگشت پدر و مادرش از مکه معظمه در دریای عدن در شب دوم صفر1309ق مطابق با 1268ش بدنیا آمد.پس از طی دوران کودکی به مکتب خانه ای در اردکان رفت و نزد ملایی دروس متداول آن زمان را آموخت. در هشت سالگی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه شفیعیه یزد تحت سرپرستی پدرش و بخشی از مقدمات را نزد استادان آن روزگار سپری نمود0 پس از آن در 15سالگی در سال 1324ق به اصفهان رفت و تحت تعلیم استادانی چون شیخ علی مدرس مسگر یزدی به تکمیل دروس مقدماتی پرداخت.فقه و اصول را نیز از محضرحضرات آیات عبدالکریم گزی از مدرسین و مجتهدین بزرگ اصفهان و نزد حاج سید محمد صادق اصفهانی تلمذ نمود و با تمام دقت نظر و سختگیری که آیت الله گزی داشت موفق به اخذ درجه اجتهاد از او شد. درسال 1332ق برای تکمیل مراتب علمی خود در حالی که مجتهدبود رهسپار نجف شد و در حوزه درس آیات عظام:آخوندخراسانی،شریعت اصفهانی،سیدمحمدکاظم یزدی،سیدالبوالحسن اصفهانی ،میرزاسیدمحمدحسین غروی نائینی و ظاهرا سیدمحمدفیروزآبادی شرکت جست و بهره های وافری بدست آورد.…