صنایع دستی ریگان

این روزها که به فصل کار و تلاش در باغ‌های نخیلات شهرستان ریگان نزدیک می‌شویم و در همین راستا صنایع دستی در شهرستان ریگان رونق خاصی به خود گرفته است. ریسمان ریسی و یا به اصلاح محلی «چیلک ریسی» یکی از صنایع دستی شهرستان ریگان است که در این فصل از رونق خاصی برخوردار است. ریسمان یکی از ابزارهای بستن خوشه‌های خرما است که در صورت نبود این ریسمان خوشه‌های خرما دچار شکستگی شده و کشاورزان متضرر می‌شوند. بانوان شهرستان با روی آوردن به این کار موجب رونق اقتصادی خانواده‌های خود می‌شوند در ریسمان ریسی که از الیاف درختان استفاده می‌شود آن را چند ساعتی در آب گذاشته و با زدن چندین ضربه آنها را به صورت ریسمان در می‌آورند و کشاورزان آنها را خریداری می‌کنند. ریسمان‌های بافته شده به جز نیاز ریگان به دیگر شهرستان‌های شرقی استان کرمان ارسال می‌شوند و این شهرستان تامین کننده ریسمان شرق استان کرمان است.همچنین این ریسمان بافته شده به دیگر استان‌های جنوبی کشور ارسال می‌شود.یکی دیگر از صنایع دستی شهرستان را قالیبافی و گلیم‌بافی است . در حصیربافی و سبدبافی از شاخ و برگ درختان نخل خرما استفاده می‌شود و بانوان با روی آوردن به این صنایع دستی آن را در شهرستان احیا کردند. کاری از مرکز کرمان