توصیه هایی به معلمان گرامی

با توجه به نقش بسیار اساسی معلمان در به كارگیری موفقیت آمیز روش تدریس فعال توصیه های زیر به معلمان گرامی ارائه می‌گردد : فرصتهای مناسبی را برای فعالیتهای علمی و تجربه كردن در مقابل طرح مسئله و مواجه ساختن دانش‌آموزان ، موقعیت‌های نا معین در اختیار دانش‌اموزان قرار دهید . زیرا آنها با عمل كردن تجربه كردن و فكر كردن درباره آنچه انجام داده‌اند ، بهتر یاد میگیرند و شما باید زمینه این فعالیتها را در كلاس درس فراهم كنید . شما در جریان یادهی – یادگیری نقش سازمان دهنده ، جهت دهنده راهنمائی كننده را بر عهده دارید شما تسهیل كننده یادگیری به سوی اهداف آموزشی هستید نه اینكه شما بگوئید و آنها بشنوند . ارزشیابی تكوینی و مداوم از فرآیند‌های یاددهی- یادگیری و پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان در هر مرحله از روش فعال باید مورد توجه شما باشد و بهتر است لحظه به لحظه بر كیفیت یادگیری نظارت داشته باشید. صحبت موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان به طرح پرسشهای فزاینده ، چالش برانگیز ، تشویق و ترغیب آنها به فكر كردن ، درگیر دانش‌آموزان در بحث و مجادله فكری و پافشاری بر جستجوی راه حل بپردازید .