اضطراب مدرسه و راهکار مقابله

حدود 3/5 تا 5/5 دانش آموزان دچار اضطراب جدایی می شوند و این یکی از اختلالات شایع دوران کودکی محسوب می شود . یادمان باشد که این اضطراب نباید برای بچه ها در اولین سال ورود به مدرسه ایجاد بشود . ممکن است که این اتفاق در سالهای بعد هم اتفاق بیفتد . این اضطرابی که ما در کودکان می بینم ممکن است مقداری ژنتیکی و مقداری هم بخاطر خود بچه باشد ولی بیشتر این اضظراب را والدین دارند و ناخودآگاه آنرا به کودکان خود منتقل می کنند. عوامل متعددی در اضطراب کودکان موثر است . ما می توانیم دور مدرسه وحول و حوش خیابان بگردیم و او را با مدرسه و نام آن آشنا بکنیم ، با آبخوری و نیمکت های مدرسه او را آشنا کنیم ، اگر خودمان خاطر خوشی داریم برای او تعریف بکنیم تا او را مشتاق تر بکنیم . می توانیم کتاب داستانهایی تهیه بکنیم که قهرمان داستان مدرسه را با شادی شروع می کند وعواملی که ممکن است در مدرسه رخ بدهد یا او را اذیت بکند پیش بینی بکنیم یعنی اسم و شماره تلفن و آدرس محل سکونت را برای کودک بنویسیم و در کیفش بگذاریم. شب خواب خوبی داشته باشد ، لباس راحتی پوشیده باشد . اولین روز مدرسه باعجله خود را آماده نکنید، دیر از خواب بیدار نشوید. فرزندتان باید به راحتی از خواب بیدار شود و صبحانه خوبی بخورد. چنانچه به‌دلیل اضطراب اشتها نداشته باشد، به او…