آقا پیش میمون چرا موز میخوری ؟!

خوردن موز این آقا توسط میمون