معرفی آرامگاه شمس تبریزی

درباره مقصد واپسین سفر شمس تبریزی از قونیه، در منابع چیزی نیامده است، اما از اینکه در منابع قدیمی مزار او را در شهر خوی، نشان داده اند معلوم می شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به خوی رفته است. قدیم ترین جایی که از وجود مدفن شمس تبریزی در خوی ذکری رفته در مجمل فصیحی است که در حوادث سال ۶۷۲ می نویسد: «وفات مولانا شمس الدین تبریزی مدفوناً به خوی.»