پرنده زرد پره مزرعه

این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد. پرجثه ، به رنگ خاکستری قهوه ای، سر نسبتا بزرگ، منقار مخروطی و کلفت و بدون سفیدی دردم است. از سایر زرد پره ها بزرگتر بوده با روتنه ی رگه رگه، زیر تنه ی سفید نخودی با رگه رگه ی تیره و سینه ی خط خطی، که دربعضی از آنها نقطه نقطه ای است، دیده می شود. اغلب با خط سبیل کمرنگ، تارک قهوه ای با خط های سیاه و پاهای قرمز گوشتی که در پرواز عموما آویزان است، مشاهده می شود معمولا روی تیر چراغ برق، تلگراف و مانند آن می نشیند در خارج از فصل تولید مثل ، به صورت گروهی به سر می برد. این پرنده در کشتزارها ، کوهپایه های دارای بوته های پراکنده ، زمین های بایر و کنار جاده ها به سر برده و لابلای علف ها وسایر پوشش های گیاهی ، روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است. زردپره کوهی اندازه زردپره کوهی 16 سانتی‌متر است؛ به‌وسیله سر و گلوی خاکستری با نوار‌های باریک و سیاه در روی تارک ، در حد چشم و زیر چشم مشخص می شود . هنگامی که روی زمین مشغول تغذیه است ، اغلب دم خود را با تکان‌های خاصی باز می کند که در این حالت سفیدی دمش ، آشکار می گردد .سطح پشتی بلوطی با رگه‌رگه سیاه ، دمگاه بلوطی بدون رگه و سطح شکمی بلوطی مایل به نخودی دارد . در پرنده نر، سر آمیزه الی از رگه های سیاه در زمینه خاکستری دودی با گلوی خاکستری…