ساز و آواز[مُرَّکب خوانی(۱)]-محمدرضا شجریان

کمانچه:محمد مقدسی......شعر از:حافظ شیرازی..... آلبوم:انتظار....✿چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت/ به هواداری آن سرو خرامان بروم/نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی/تا در میکده شادان و غزل خوان بروم/به هواداری او ذره صفت رقص کنان/تا لب چشمه خورشید درخشان بروم/تازیان را غم احوال گران باران نیست/پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم