آواز« غــــم غفــــلت»|محمد اصفهانی|دستگاه:شور

نام اثر:غم غفلت...شعر از:بیدل دهلوی...تنظیم:بهروز صفاریان...ز ره هوس به تو كی رسم نفسی زخود نرمیده من/همه حیرتم به كجاروم به رهت سری نكشیده من/چه بلا ستمكش غیرتم چه قدر نشانه ی حسرتم/كه شهید خنجرناز تو شده عالمی و تپیده من/.../من بیدل و غم غفلتی كه زچشم پر ز فسون تو/همه جا زجلوه ی من پراست و به هیچ جا نرسیده من