تصنیف «فســــانــــه» -ایرج بسطامــــی

آهنگساز:کیوان ساکت...شاعر:نیمایوشیج...✿✿ای فسانه... فسانه.... فسانه/ای خدنگ تو را من نشانه/ای علاج دل ای داروی درد/همره گریه های شبانه/با من سوخته در چه کاره/ای فسانه خسانند آنان/که فرو بسته راه را به گلزار/خس به صد سال طوفان ننالد/ گل ز یک تار باد است بیمار/ تو مپوشان سخن ها که داری✿✿