دکتر مسعود بنیاد ی و آخرین پیشرفت ها در جراحی پلاستیک - سلامت

در سال های اخیر تغییرات چشمگیری در روش های جراحی زیبایی بینی به عمل آمده که منجر به بهبود نتایج حاصله از جراحی شده است. مهم ترین این موارد عبارتند از: استفاده از ابزار جراحی مدرن، افزایش دقت و ظرافت بیشتر حین جراحی و نیز تقویت ساختار بینی جهت جلوگیری از ایجاد بعضی از عوارض عمل.