این دختر در در ۲۴ سالگی به وزن ۲۸۰ کیلو رسید .

خانم امبر رچدی وقتی پنج سالش بود ۶۹ کیلو وزن داشت٬ یعنی هم وزن زنان بزرگسال. او حالا ۲۴ سال دارد. در واقع ۱۹ سال پیش خانم رچدی پایین ترین میزان وزنی عمر خود را داشت: تقریبا خانه نشین بود. همیشه درد داشت٬ و از وزن و جثه ی ۲۸۱ کیلویی خود شرمسار بود