این استرالیایی از کما درآمد و چینی حرف می زند .

بن مک ماهون جوان ۲۲ ساله استرالیایی براثر یک حادثه رانندی یک هفته به کما رفت و پس از اینکه از کما درآمد زبان انگلیسی را از یاد برده و به زبان چینی حرف می زند.