بیماری دختری که روزی بدون درد را به خاطر ندارد .

اکثر والدین می خواهند فرزندشان را توی پر قو نگه دارند و چشم مان دائماً به آن هاست. اما ساهانا کاینز ۱۲ ساله مثل کسانی که یک بیماری خطرناک مسری دارند، باید از آغوش دیگران دوری کند. او روزی بدون درد را به یاد ندارد. این دختر مبتلا به نوعی بیماری نادر ژنتیکی به نام اپیدرمولیز بولوسا است که باعث می شود که پوستش تاول بزند و با کوچک ترین سایشی پاره شود.