درگذشت دختر ۱۱ساله ی كانادایی كه شیمی درمانی را نپذیرفت .

دختر ۱۱ ساله کانادایی مبتلا به سرطان کانادایی که گفته بود شیمی درمانی را به این دلیل که کشنده است نمی پذیرد، سرانجام درگذشت. ماکایلا سولت از قبیله بومی اوجیبوا در اونتاریوی کانادا یکشنبه گذشته سکته کرد و روز بعد درگذشت.