با این باکتری های بامزه آشنا شوید !

در مسیر شما از فروشگاه های مواد غذایی تا آشپزخانه تان باکتری های زیادی با شما همسفر هستند... این ویدئوی جالب را ببینید تا با تک تک این باکتری ها آشنا شوید و از ورود این مهمان های ناخوانده به منزلتان جلوگیری کنید...