هشدار وزارت بهداشت در مورد پوست میوه ها! حتما ببینید !

وزیر بهداشت گفت:بر اساس مطالعات انجام شده میزان نیترات خیار و سیب نسبت به سایر میوه ها بیشتر است و افراد باید از مصرف سیب غافل نشوند. وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم حتما میوه بخورند، از مردم خواست میوه هایی همچون سیب را با پوست مصرف نکنند.معاون وزیر بهداشت گفت: متاسفانه این موضوع نیز به كشاورزان سرایت کرده است و برای اینکه سیب و نارنگی زیباتر دیده شود، روغن پارافین را داخل گونی سیب می ریزند....