قیمت اعضای بدنتان را می دانید؟

آیا می دانید قیمت قانونی یك جفت دست و پا چقدر است؟؟ به نظر شما گران قیمت ترین عضو بدن كدام است؟؟ در این ویدئوی فوق العاده جالب،حقایق شگفت آوری از خرید و فروش اعضا را می بینید...